Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Studie-og ordensreglement for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser - skolehjem

Skolen skal være et rart sted at være for alle – både for elever, lærere og øvrige ansatte. Derfor har vi alle et ansvar for at gøre, hvad vi kan for, at der er plads til os alle, at alle trives, og alle får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

Skolen danner rammen om et positivt fællesskab, hvor vi respekterer hinanden, optræder ansvarligt og viser hensyn, udviser almindelig god opførsel og bruger et sprog og en adfærd, som ikke virker hverken støjende, stødende, provokerende eller truende over for andre.

Ligestilling og ligeværd er nøgleord. Der er plads til alle. Alle behandles og behandler andre ligeværdigt og respektfuldt uanset køn, religion, seksualitet, etnicitet, politisk overbevisning eller andre personlige forhold. Alle er lige meget værd – og alle skal kunne færdes trygt i og uden for skoletiden, uden forskelsbehandling.
Skolen har udarbejdet en antimobbestrategi, som du skal gøre dig bekendt med. Du finder den her.

Oplysninger, som gives eller overdrages til skolen, behandles ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og din integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi forventer, du også udviser respekt over for andre elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til deres privatliv og integritet, også uden for skoletiden.
Studie- og ordensreglementet skal overholdes af alle og være med til at sikre trygge og attraktive rammer.

 

Undervisningen

Du er studieaktiv, hvilket vil sige, at:

 

Kommunikation mellem dig, skolen og evt. mester/arbejdsgiver

 

Studiemiljøet i øvrigt

 

Rygning og rusmidler

Uanset det nærmere indhold af nærværende studie- og ordensreglement har du pligt til loyalt at efterfølge de konkrete henvisninger, skolens ansatte giver dig for at opretholde god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Konsekvenser ved brud på skolens studie og ordensreglement

 

Politik for opbevaring og behandling af personoplysninger

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Alle medarbejdere på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har modtaget en instruks, som indeholder de retningslinjer, man som ansat ved Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er ansættelsesretsligt forpligtet til at overholde i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger. Ved brug af ekstern assistance indhentes erklæring i forhold til tavshedspligt og opbevaring og behandling af personoplysninger.

Oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt, og kun så længe de er nødvendige af hensyn til sagsbehandlingen, eller som lovgivningen pålægger os.
Du finder skolens politik for opbevaring og behandling af personoplysninger på skolens hjemmeside her.

Samtykkeerklæring vedr. rusmidler

Så længe du er i gang med en uddannelse på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, giver du desuden hermed samtykke til, at vi må teste dig for misbrug af rusmidler.

Såfremt testen påviser misbrug, giver du endvidere samtykke til, at Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser må videregive testens resultat til misbrugsafdelingen ved kommunen samt modtage tilbagemelding vedr. kontrolresultater, afdækningssamtaler samt eventuelt efterfølgende behandlingsforløb for misbrug og status for behandling.

Misbrugsafdelingen modtager i det konkrete tilfælde kopi af nærværende underskrevne studie- og ordensreglement som deres dokumentation for, at samtykke er indhentet. Oplysningerne er hos Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser kun tilgængelige for chefen og elevcoachen og opbevares kun så længe, du opretholder din uddannelse hos os.

Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage, sker det ved mail til gdpr@heguddannelser.dk eller ved almindeligt brev med underskrift. Samtykket er en betingelse for at kunne opretholde din uddannelse hos os.
Tilbagekaldes samtykket, afbryder du derfor samtidig din uddannelse ved Himmerlands Erhvervs- og
Gymnasieuddannelser.

Du skal i Studie+ bekræfte, at du er orienteret om skolens regler for studieaktivitet, skolens Studie- og ordensreglement samt antimobbestrategi. Du skal ligeledes bekræfte, at du er gjort bekendt med skolens
politik for opbevaring og behandling af persondata, herunder skolens behandling af mine person-oplysninger. (Som forældre/værge til en person under 18 år er bekræftelse og samtykke givet på elevens vegne).

 

Bilag A: Tillæg til studie- og ordensreglement for elever på skolehjem

Skolehjem/erhvervskollegie eller lignende indkvartering af eud- og eux-elever

 

Weekend

Elever kan bevilges ophold på skolen i weekenden. Ønske om ophold i weekender skal meddeles til og bevilges af receptionen senest onsdag eftermiddag kl. 15:30 før weekenden. Tilmelding sker ved betaling via mobilepay, samtidig med at du tilmelder dig i receptionen. Ophold og forplejning i weekenden koster kr. 200-. Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og i øvrigt behandler skolens lokaler og ejendom på en ordentligt
måde – ordensreglementet er også gældende i weekenden. I weekender med boende elever udpeges
en elevvagt for ovenstående, og der er ligeledes tilkaldevagt tilknyttet, hvis der opstår behov for det.

 

Fravær på skolehjem