Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Studie-og ordensreglement for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser - skolehjem

Skolen skal være et rart sted at være for alle – både for elever, lærere og øvrige ansatte. Derfor har vi alle et ansvar for at gøre, hvad vi kan for, at der er plads til os alle, at alle trives, og alle får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

Skolen danner rammen om et positivt fællesskab, hvor vi respekterer hinanden, optræder ansvarligt og viser hensyn, udviser almindelig god opførsel og bruger et sprog og en adfærd, som ikke virker hverken støjende, stødende, provokerende eller truende over for andre.

Ligestilling og ligeværd er nøgleord. Der er plads til alle. Alle behandles og behandler andre ligeværdigt og respektfuldt uanset køn, religion, seksualitet, etnicitet, politisk overbevisning eller andre personlige forhold. Alle er lige meget værd – og alle skal kunne færdes trygt i og uden for skoletiden, uden forskelsbehandling.

Skolen har udarbejdet en antimobbestrategi, som du skal gøre dig bekendt med. Du finder den her.

Oplysninger, som gives eller overdrages til skolen, behandles ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og din integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi forventer, du også udviser respekt over for andre elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til deres privatliv og integritet, også uden for skoletiden.

Studie- og ordensreglementet skal overholdes af alle og være med til at sikre trygge og attraktive rammer.

 

Undervisningen

Du er studieaktiv, hvilket vil sige, at:

 

Kommunikation mellem dig, skolen og evt. mester/arbejdsgiver

 

Studiemiljøet i øvrigt

 

Rygning og rusmidler

Uanset det nærmere indhold af nærværende studie- og ordensreglement har du pligt til loyalt at efterfølge de konkrete henvisninger, skolens ansatte giver dig for at opretholde god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

 

Konsekvenser ved brud på skolens studie og ordensreglement

Hvis du ikke overholder ordensreglementet, eller hvis du begår strafbare handlinger, bliver du erstatningspligtig.

Skolen kan også stille dig økonomisk til ansvar for skader og ødelæggelser, som er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Følges reglerne om brug af eget elektronisk udstyr såsom computer og mobiltelefon ikke, kan udstyret inddrages til senere udlevering. Chefen kan ligeledes fratage dig muligheden for at medbringe og/eller anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, som f.eks. mobiltelefon.

Ved overtrædelse af ordensreglementet kan skolen give dig en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, chefen kan give dig en skriftlig advarsel, udelukke dig fra arrangementer eller aktiviteter, midlertidigt udelukke dig fra undervisningen, undlade at indstille dig til prøve det pågældende år og/eller bortvise dig.

Ved meget grove eller gentagne brud på studie- og ordensreglementet kan resultatet blive, at din adgang til skolen begrænses eller forbydes, mens en sag undersøges, at du indstilles til eksamen i fag uanset om faget udtrækkes, at du overflyttes til en anden skole eller permanent bortvises.

Ved fravær på kritiske tidspunkter kan chefen udelukke dig fra resten af faget og/eller forløbet.

Pædagogiske tilrettevisninger, skriftlige advarsler og øvrige sanktioner kan fastsættes således, at det betinges, at der ikke sker gentagelser eller andre overtrædelser af stude- og ordensreglementet, eller du retter op på konkrete forhold, du aktivt medvirker til forsoning med den, du har gjort uret, og/eller du deltager i mægling herom.

Afgørelsen om oprykning til næste klassetrin eller nægtelse heraf sker i henhold til de regler, der er fastsat i lovgivningen herom, eller som er fastsat af Undervisningsministeren.

Indgivelse af skriftlig klage over en chefs afgørelse om en sanktion skal ske inden for 2 uger. Klagen betyder ikke, at afgørelsen annulleres, mens der tages stilling til, om klagen er berettiget.

 

Politik for opbevaring og behandling af personoplysninger

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Alle medarbejdere på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har modtaget en instruks, som indeholder de retningslinjer, man som ansat ved Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er ansættelsesretsligt forpligtet til at overholde i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger. Ved brug af ekstern assistance indhentes erklæring i forhold til tavshedspligt og opbevaring og behandling af personoplysninger.

Oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt, og kun så længe de er nødvendige af hensyn til sags­behandlingen, eller som lovgivningen pålægger os.

Du finder skolens politik for opbevaring og behandling af personoplysninger på skolens hjemmeside under ”Om Skolen” – ”Politikker og vedtægter”.

 

Samtykkeerklæring vedr. rusmidler

Så længe du er i gang med en uddannelse på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, giver du desuden hermed samtykke til, at vi må teste dig for misbrug af rusmidler.

Såfremt testen påviser misbrug, giver du endvidere samtykke til, at Himmerlands Erhvervs- og Gymnasie­uddannelser må videregive testens resultat til misbrugsafdelingen ved kommunen samt modtage tilbage­melding vedr. kontrolresultater, afdækningssamtaler samt eventuelt efterfølgende behandlingsforløb for misbrug og status for behandling.

Misbrugsafdelingen modtager i det konkrete tilfælde kopi af nærværende underskrevne studie- og ordens­reglement som deres dokumentation for, at samtykke er indhentet. Oplysningerne er hos Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser kun tilgængelige for chefen og elevcoachen og opbevares kun så længe, du opretholder din uddannelse hos os.

Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage, sker det ved mail til gdpr@heguddannelser.dk eller ved almindeligt brev med underskrift. Samtykket er en betingelse for at kunne opretholde din uddannelse hos os. Tilbagekaldes samtykket, afbryder du derfor samtidig din uddannelse ved Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Du skal i Studie+ bekræfte, at du er orienteret om skolens regler for studieaktivitet, skolens Studie- og ordens­reglement samt antimobbestrategi. Du skal ligeledes bekræfte, at du er gjort bekendt med skolens politik for opbevaring og behandling af persondata, herunder skolens behandling af mine person­­oplysninger.

(Som forældre/værge til en person under 18 år er bekræftelse og samtykke givet på elevens vegne).

 

Bilag A: Tillæg til studie- og ordensreglement for elever på skolehjem

 

Skolehjem/erhvervskollegie eller lignende indkvartering af eud- og eux-elever

     Mangellisten skal udfyldes elektronisk inden 3 hverdage. Du udfylder den sammen med din værelseskammerat.

     Vejledning i hvordan du udfylder mangellisten, finder du i informationsmappen, som ligger på værelset. Kan du ikke åbne mangellisten elektronisk, fremgår det også af vejledningen, hvad du så skal gøre. Hvis du ikke afleverer en mangelliste inden 3 dage, er værelset godkendt som værende uden mangler, da du flyttede ind. Du kan derfor ikke efterfølgende påberåbe dig, at der var fejl og mangler, allerede da du flyttede ind.

     Manglende oprydning bliver faktureret med kr. 275,00.

     Manglende brug af lagen bliver faktureret med hhv. kr. 125,00 (indkøb af rullemadras) eller kr. 650,00 (indkøb af topmadras). Manglende brug af pude- og dynebetræk bliver faktureret med hhv. kr. 125,00 og kr. 300,00.

 

     Elever, som har meget langt hjem, kan bevilges ophold på skolen i weekenden. Øvrige elever og gæster har ikke adgang til skolehjemmet i weekenden. Ønske om ophold i weekender skal meddeles til receptionen, senest onsdag eftermiddag før week­enden. Tilmelding sker ved betaling via mobilepay, samtidig med at du tilmelder dig i receptionen. Ophold og forplejning i week­enden koster kr. 150,-. Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og i øvrigt behandler skolens lokaler og ejendom på en ordent­ligt måde – ordensreglementet er også gældende i weekenden. I weekender med boende elever udpeges en elevvagt for ovenstående, og der er ligeledes tilkaldevagt tilknyttet, hvis der opstår behov for det.

 

Fravær på skolehjem