Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Politik for opbevaring og behandling af personoplysninger

Version 1.2 gældende fra 15. januar 2020

Generelt

Oplysninger som gives eller overdrages til Erhvervsskolerne Aars om personer (medarbejdere, elever, værger, kursister, virksomheder, jobansøgere, øvrige samarbejdspartnere m.fl.) behandles ansvarsfuldt og med respekt for den enkeltes privatliv og integritet, virksomheders forretningsforhold og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.
Alle medarbejdere på Erhvervsskolerne Aars har modtaget en instruks, som indeholder de retningslinjer, man som ansat ved Erhvervsskolerne Aars er ansættelsesretsligt forpligtet til at overholde, i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger. Ved brug af ekstern assistance indhentes erklæring i forhold til tavshedspligt og opbevaring og behandling af personoplysninger.

Oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt, og kun så længe de er nødvendige af hensyn til sagsbehandlingen, eller som lovgivningen pålægger os.

Politikken er godkendt af bestyrelsen og udover medarbejdere på Erhvervsskolerne Aars omfatter politikken også de til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Erhvervsskolerne Aars er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. I forhold til fællesoffentlige systemer (eks.: Elevadministrative systemer og økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet) er der for pligtige systemer et fælles dataansvar med ministerier og styrelser.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Poul Michael Dalbøge
Adresse: Østre Boulevard 10, 9600  Aars
Mail: gdpr@erhvervsskolerne.dk
Website: erhvervsskolerne.dk
CVR: 10047242

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles udelukkende af personale ansat ved Erhvervsskolerne Aars eller af virksomheder med hvem, skolen har en databehandleraftale. Undtagelsesvis kan personoplysninger behandles af myndige personer i praktik ved Erhvervsskolerne Aars. I de tilfælde har den ansvarlige chef gjort praktikanten bekendt med politik og instruks.

Vi behandler følgende personoplysninger, herunder også oplysninger om enkeltmandsvirksomheder (klik på type):

Medarbejder (alle som aflønnes af Erhvervsskolerne Aars – herunder også undervisningsassistenter, studentermedhjælpere og tilsynsvagter)

Cpr-nummer
Fornavn
Efternavn
Adresse
Privat telefon (hvis du har valgt at afgive denne oplysning)
Arbejdstelefon
E-mail
Initialer
Portræt foto
Stillingsopslag
Ansøgning
Tilhørsforhold til Erhvervsskolerne Aars
Bekræftelse på modtagelse af ansøgning
Indkaldelse til ansættelsessamtale og noter fra samtalen
Bekræftelse på ansættelse
Curriculum Vitae (CV)
Dokumentation beskæftigelse (tidligere og bibeskæftigelse)
Dokumentation uddannelse
Personlige kompetencer
Personprofil
Udtalelser og referencenotater
Straffeattest
Børneattest
Tro- og loveerklæring – Regler og retningslinjer for brug af edb-udstyr og internetadgang på Erhvervsskolerne Aars
Anciennitets- og lønberegninger
Indstilling fra ansættelsesudvalg og chef
Frigørelsesattest
Ansættelsesbrev og –allonger
Løn- og pensionsdata
Løntillæg
Resultatslønskontrakter og målopfyldelser
Fastlagt ferie
Fastlagt afspadsering
Arbejdsplaner og funktionsbeskrivelser
Arbejds- og mødetider
Bemyndigelser
Outlook kalenderaftaler
Sagsbehandlingsdokumenter ved job på særlige vilkår
Sagsbehandlingsdokumenter vedr. arbejdsrelaterede hjælpemidler
Ansøgning, bevilling, indkaldelse, notater, referater i.f.m. job på særlige vilkår
Anmeldte tillidshverv
Sygefravær
Mulighedserklæringer og friattester (lægeerklæringer)
Indkaldelse, notater, referater og handlingsplaner i.f.m. syge- og rundbordssamtaler
Indkaldelse, notater og referater i forbindelse med udviklingssamtaler
Svar på trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser
Undervisningsevalueringer
Notater og referater i forbindelse med prøvetidssamtaler
Indgivne klager
Påtaler og skriftlige advarsler
Sindetskrivelse
Opsigelse
Udtalelser
Mærkedage
Arbejdsskader
Ministeriel beskæftigelse
Borgerligt ombud
Adgangsregistrering ved anvendelse af elektroniske adgangsbrikker/-kort
Udlånt udstyr, nøgler og adgangsbrikker/-kort
Virksomhedsbetalte hjemmearbejdspladser (Internet)
Situationsfotos og -videoer
Videoovervågning fra skolens område