Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Antimobbestrategi

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?
Målet med antimobbestrategien er at give medarbejderne handlemuligheder for at arbejde med elevernes trivsel og forebygge og håndtere mistrivsel.

Kender vi omfanget af mobningen på vores skoler?

Skolen følger løbende omfanget af mobning på skolen. Det gør vi bl.a. gennem:

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at eleverne kan blive fagligt dygtige og livsduelige, og derfor er trivsel også et centralt element i vores pædagogiske strategi. På HEG hænger trivsel sammen med begreberne indflydelse, læring og relationer.

I forhold til sidstnævnte gælder det både de gode relationer mellem eleven og underviserne - og et godt fagligt og socialt fællesskab blandt elever.

Hver enkelt afdeling forholder sig aktivt til, hvordan man her vil arbejde med trivsel og hvilke tiltag, man iværksætter. Heri inddrages afdelingernes elevråd. Gennem skolens pædagogisk didaktiske grundlag forholder alle medarbejdere og afdelinger sig også til relationsarbejdet.

Se mere om skolens pædagogiske didaktiske grundlag her

Hvad er elevernes rolle?

Eleverne skal bl.a. gennem elevrådsarbejdet styrke trivslen på skolen. Vi vil sikre, at trivslen jævnligt er på dagsordenen til elevrådsmøder – både i det fælles elevråd og i afdelingernes elevråd.

Der er gennem elevens tid på skolen løbende fokus på det at være en god klassekammerat.

Inddrager vi forældrene - hvordan?

For elever under 18 år inddrager vi forældrene så hurtig som muligt. Det er altid i overensstemmelse mellem kontaktlærer og uddannelseschefen. Forældrene inviteres som oftest ind til et møde på skolen. For elever over 18 år kan forældrene inddrages i samtykke med eleven.

Hvordan og hvornår bruges ressourcepersoner (kontaktlærere, vejledere, coach, psykolog mv.) i det forbyggende arbejde?

Coach og vejledere bliver af kontaktlærer præsenteret for alle nye hold hurtigst muligt efter opstart.

Disse inddrages løbende og efter behov i forhold til trivselsarbejdet i afdelingen. Som udgangspunkt vil det være elevens lærere/kontaktlærer, der i første omgang vil opfange det, hvis der er behov for en særlig indsats.

Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

Indgriben:

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?
Tegn på mistrivsel drøftes i lærergruppen og handlinger iværksættes.

Hvad gør vi helt konkret, når der er mistanke om mobning

Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

Ledelsens rolle:

Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger?

Problemstillingerne løses oftest i afdelingen hos kontaktlæreren, teamet omkring den enkelte elev/klasse, uddannelseschefen og evt. med hjælp fra skolens coach eller psykolog.

Kommer der klager ind fra elever eller forældre informerer uddannelseschefen direktøren om hændelsen. 

Definition af mobning – ifølge Alleforenmodmobning.dk

Mobning er et gruppefænomen