Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Studie-og ordensreglement for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – Hobro

Skolen skal være et rart sted at være for alle – både for elever, lærere og øvrige ansatte. Derfor har vi alle et ansvar for at gøre, hvad vi kan for, at der er plads til os alle, at alle trives, og alle får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

Skolen danner rammen om et positivt fællesskab, hvor vi respekterer hinanden, optræder ansvarligt og viser hensyn, udviser almindelig god opførsel og bruger et sprog og en adfærd, som ikke virker hverken støjende, stødende, provokerende eller truende over for andre.

Skolen har udarbejdet en antimobbestrategi, som du skal gøre dig bekendt med. Du finder den på skolens hjemmeside under ”Om Skolen” – ”Politikker og vedtægter”.

Oplysninger, som gives eller overdrages til skolen, behandles ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og din integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi forventer, du også udviser respekt over for andre elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til deres privatliv og integritet, også uden for skoletiden.

Studie- og ordensreglementet skal overholdes af alle og være med til at sikre trygge og attraktive rammer.

 

Undervisningen

 

Du bidrager til, at undervisningslokaler altid er klar til næste hold ved at: 

 

Kommunikation mellem dig, skolen og evt. mester/arbejdsgiver

• En stor del af skolens kommunikation foregår via de digitale systemer, som du møder i undervisningen, samt e-Boks, mail og telefon. Det er dit ansvar løbende at tjekke informationer via disse kanaler samt at opdatere dine kontaktoplysninger i de digitale systemer, der anvendes.

• Er du under 18 år, kan dine forældre/værger blive indkaldt til relevante møder og samtaler. De vil også blive orienteret i forbindelse med forhold, der er relevante for din fortsatte uddannelse, fx advarsler ved brud på studie- og ordensreglementet

• Er du eud- eller eux-elev, og har du en uddannelsesaftale, orienteres din mester/arbejdsgiver om det, vi ifølge lovgivningen skal informere om, herunder forhold der kan påvirke dit uddannelsesforløb såsom fravær og brud på studie- og ordensreglementet.

 

Studiemiljøet i øvrigt

• Du skal fremvise og på forlangende evt. aflevere dit studiekort ved anmodning fra en af skolens ansatte.

• Du skal behandle skolens bygninger, inventar og udstyr (herunder også materialer og bøger) omhyggeligt og ordentligt.

• Du må ikke færdes indendørs på rulleskøjter, segways, løbehjul og lignende, med mindre der er givet tilladelse hertil.

• Du skal rydde op efter dig selv - både i klassen og i skolens fællesarealer.

• Mad og drikke skal indtages i kantine og fællesarealer og ikke i undervisningslokaler.

• Service må ikke fjernes fra kantineområdet.

• Færdselsloven er gældende på hele skolens område.

• Parkering af cykler, motorcykler, knallerter og biler skal ske på de steder, der er anvist hertil.

 

Rygning og rusmidler

• Skolens område er røgfrit døgnet rundt. Det gælder også e-cigaretter, snus, tyggetobak og lignende.

• Pr. 1. august 2021 er der røgfri skoletid i tidsrummet 7:30 – 16:00. I dette tidsrum må elever, kursister, gæster og ansatte ikke ryge eller benytte e-cigaretter, snus, tyggetobak eller lignende. Dette gælder også i pauser og uden for skolens område. På skolens område og skolehjem/erhvervskollegie må der ikke medbringes, indtages eller distribueres øl, vin, spiritus eller andre rusmidler. Du må ikke møde beruset eller påvirket af andre rusmidler. Dette gælder også på ekskursioner og studieture, som er en del af undervisningen.

• Skolen forbeholder sig ret til at bede om en test for påvirkning af alkohol eller andre rusmidler. Hvis du nægter at få foretaget testen, vil det blive betragtet som en positiv test.

• Ved officielle elevfester og andre særlige arrangementer kan der efter klar forudgående aftale med en af skolens chefer udskænkes øl, vin og drikke og gives tilladelse til rygning på anviste områder.

Uanset det nærmere indhold af nærværende studie- og ordensreglement har du pligt til loyalt at efterfølge de konkrete henvisninger, skolens ansatte giver dig for at opretholde god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

 

Konsekvenser ved brud på skolens studie og ordensreglement

Hvis du ikke overholder ordensreglementet, eller hvis du begår strafbare handlinger, bliver du erstatningspligtig.

Skolen kan også stille dig økonomisk til ansvar for skader og ødelæggelser, som er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Følges reglerne om brug af eget elektronisk udstyr såsom computer og mobiltelefon ikke, kan udstyret inddrages til senere udlevering. Chefen kan ligeledes fratage dig muligheden for at medbringe og/eller anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, som f.eks. mobiltelefon.

Ved overtrædelse af ordensreglementet kan skolen give dig en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, chefen kan give dig en skriftlig advarsel, udelukke dig fra arrangementer eller aktiviteter, midlertidigt udelukke dig fra undervisningen, undlade at indstille dig til prøve det pågældende år og/eller bortvise dig fra skolehjemmet.

Ved meget grove eller gentagne brud på studie- og ordensreglementet kan resultatet blive, at din adgang til skolen begrænses eller forbydes, mens en sag undersøges, at du indstilles til eksamen i fag uanset om faget udtrækkes, at du overflyttes til en anden skole eller permanent bortvises fra skolen/skolehjemmet/erhvervskollegiet.

Ved fravær på kritiske tidspunkter kan chefen udelukke dig fra resten af faget og/eller forløbet.

Pædagogiske tilrettevisninger, skriftlige advarsler og øvrige sanktioner kan fastsættes således, at det betinges, at der ikke sker gentagelser eller andre overtrædelser af stude- og ordensreglementet, eller du retter op på konkrete forhold, du aktivt medvirker til forsoning med den, du har gjort uret, og/eller du deltager i mægling herom.

Afgørelsen om oprykning til næste klassetrin eller nægtelse heraf sker i henhold til de regler, der er fastsat i lovgivningen herom, eller som er fastsat af Undervisningsministeren.

Indgivelse af skriftlig klage over en chefs afgørelse om en sanktion skal ske inden for 2 uger. Klagen betyder ikke, at afgørelsen annulleres, mens der tages stilling til, om klagen er berettiget.

Ved grov overtrædelse af dette studie- og ordensreglement, herunder mistanke om overtrædelse af skolens regelsæt for rusmidler eller mistanke om overtrædelse af gældende dansk lov, giver du ved din underskrift på Studie- og ordensreglementet samtykke til, at politiet uden retskendelse må ransage dit værelse på skolen.

 

Politik for opbevaring og behandling af personoplysninger

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Alle medarbejdere på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har modtaget en instruks, som indeholder de retningslinjer, man som ansat ved Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er ansættelsesretsligt forpligtet til at overholde i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger. Ved brug af ekstern assistance indhentes erklæring i forhold til tavshedspligt og opbevaring og behandling af personoplysninger.

Oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt, og kun så længe de er nødvendige af hensyn til sagsbehandlingen, eller som lovgivningen pålægger os.

Du finder skolens politik for opbevaring og behandling af personoplysninger på skolens hjemmeside under ”Om Skolen” – ”Politikker og vedtægter”.

 

Samtykkeerklæring vedr. rusmidler

Så længe du er i gang med en uddannelse på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, giver du desuden hermed samtykke til, at vi må teste dig for misbrug af rusmidler.

Såfremt testen påviser misbrug, giver du endvidere samtykke til, at Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser må videregive testens resultat til misbrugsafdelingen ved Mariagerfjord Kommune samt modtage tilbagemelding vedr. kontrolresultater, afdækningssamtaler samt eventuelt efterfølgende behandlingsforløb for misbrug og status for behandling.

Misbrugsafdelingen modtager i det konkrete tilfælde kopi af nærværende underskrevne studie- og ordensreglement som deres dokumentation for, at samtykke er indhentet. Oplysningerne er hos Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser kun tilgængelige for chefen og elevcoachen og opbevares kun så længe, du opretholder din uddannelse hos os.

Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage, sker det ved mail til gdpr@erhvervsskolerne.dk eller ved almindeligt brev med underskrift. Samtykket er en betingelse for at kunne opretholde din uddannelse hos os. Tilbagekaldes samtykket, afbryder du derfor samtidig din uddannelse ved Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

 

 

Jeg bekræfter hermed at være orienteret om skolens regler for studieaktivitet, skolens studie- og ordensreglement samt antimobbestrategi og giver hermed samtykke jf. ovenfor. Jeg bekræfter ligeledes, at jeg er gjort bekendt med skolens politik for opbevaring og behandling af persondata, herunder skolens behandling af mine personoplysninger.

(Som forældre/værge til en person under 18 år er bekræftelse og samtykke givet på elevens vegne).

 

Elevens navn (med blokbogstaver):

 

Elevens cpr.nummer:

 

Forældre/værge: (Såfremt eleven er under 18 år) (med blokbogstaver):

 

Dato:

 

Underskrift: