Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Studie-og ordensreglement for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Skolen skal være et rart sted at være for alle – både for elever, lærere og øvrige ansatte. Derfor har vi alle et ansvar for at gøre, hvad vi kan for, at der er plads til os alle, at alle trives, og alle får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

Skolen danner rammen om et positivt fællesskab, hvor vi respekterer hinanden, optræder ansvarligt og viser hensyn, udviser almindelig god opførsel og bruger et sprog og en adfærd, som ikke virker hverken støjende, stødende, provokerende eller truende over for andre.

Ligestilling og ligeværd er nøgleord. Der er plads til alle. Alle behandles og behandler andre ligeværdigt og respektfuldt uanset køn, religion, seksualitet, etnicitet, politisk overbevisning eller andre personlige forhold. Alle er lige meget værd – og alle skal kunne færdes trygt i og uden for skoletiden, uden forskelsbehandling.
Skolen har udarbejdet en antimobbestrategi, som du skal gøre dig bekendt med. Du finder den her.

Oplysninger, som gives eller overdrages til skolen, behandles ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og din integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi forventer, du også udviser respekt over for andre elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til deres privatliv og integritet, også uden for skoletiden.

Studie- og ordensreglementet skal overholdes af alle og være med til at sikre trygge og attraktive rammer.

 

Undervisningen

Du er studieaktiv, hvilket vil sige, at:

 

Kommunikation mellem dig, skolen og evt. mester/arbejdsgiver

 

Studiemiljøet i øvrigt

 

Rygning og rusmidler

Uanset det nærmere indhold af nærværende studie- og ordensreglement har du pligt til loyalt at efterfølge de konkrete henvisninger, skolens ansatte giver dig for at opretholde god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Rusmiddelpolitik for elever på de Himmerlandske gymnasier

Vesthimmerland, Rebild og Hobro

Indledning

Ungdomsuddannelserne har et fælles ansvar for at sikre eleverne de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt. Gymnasiernes rusmiddelpolitik stiller derfor klare og tydelige krav til eleverne, så de kan navigere i gymnasiemiljøet, uden at det volder problemer for indlæringen og gymnasiets liv generelt.

Gymnasierne i Himmerland – Støvring Gymnasium, Mariagerfjord Gymnasium og HF, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser samt Vesthimmerlands Gymnasium og HF – har fastlagt fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Retningslinjerne er endvidere i overensstemmelse med retningslinjerne gældende på ungdomsuddannelserne i Aalborg. 

Rusmiddelpolitikken er en præcisering af gymnasiernes studie- og ordensregler, og skal altså ses som et supplement til disse. Rusmiddelpolitikken omfatter både regler for alkoholindtagelse, rygning, snus, tyggetobak, nikotinposer, samt indtagelse af euforiserende stoffer, fx anabole steroider, hash og narkotika.

Målet er, at elevernes ungdomsuddannelsesforløb præges af en så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indtagelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål. Gymnasierne vil derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Undervisningstid

Elevers rusmiddelforbrug – herunder også et eventuelt forbrug i fritiden, uden for gymnasiets regi – kan influere på deres deltagelse i undervisningen. Det vil sige, at både direkte påvirkninger såsom beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable i undervisningssituationer.

Gymnasierne tillader derfor ikke at ...

Gymnasiefester og sociale arrangementer

Som et led i at sikre et godt arbejds- og studiemiljø kan ledelsen på gymnasierne ved særlige lejligheder give tilladelse til servering af alkohol:

Eleverne forventes at vise medansvar og må ikke medbringe egne drikkevarer. Gymnasiernes skal være trygge rammer for fester og andre aktiviteter, hvorfor følgende retningslinjer følges på gymnasierne: 

Det er ikke tilladt at ryge eller benytte snus, tyggetobak eller nikotinposer til festerne. Medbringelse og/eller indtagelse af hash og narkotika vil medføre bortvisning.

Sanktioner

Gymnasiet ønsker at medvirke til, at en afhængighed af rusmidler hverken skabes, vedligeholdes eller udvikles. At indtage og være påvirket af rusmidler på gymnasierne betragtes som en alvorlig overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil give anledning til samtale med ledelsen. Elever, som ved deres adfærd alvorligt bryder med gymnasiernes politik og retningslinjer, vil blive bortvist fra gymnasiet enten i en periode eller permanent.

Det gælder ved adfærd som, at ...

Hvis eleverne er under 18 år, informeres forældrene om en eventuel overtrædelse.

Det er et led i gymnasiets politik så vidt muligt at hjælpe personer, som er blevet afhængige af alkohol eller andre rusmidler. Det forudsættes derfor, at alle ansatte og elever på gymnasiet aktivt deltager i både synliggørelse og løsning af sådanne problemer. Ved mistanke om et misbrugsproblem skal teamlærere, vejleder/coach, mentorer eller gymnasiets ledelse kontaktes og eleven vil efterfølgende blive indkaldt til samtale med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp i kommunerne.

Ledelsen vil i samarbejde med vejleder/coach i det enkelte tilfælde vurdere, i hvilket omfang der vil kunne stilles hjælpeforanstaltninger til rådighed som fx konsulent- eller psykologhjælp. Elever, som måtte have et misbrugsproblem uden for gymnasiet, kan forvente støtte og rådgivning fra gymnasierne, dersom de indgår i aktiviteter, som bringer misbruget til ophør, og dersom misbruget ikke er foregået på gymnasiet. Henvendelser behandles fortroligt. 

Fravær i forbindelse med et aftalt behandlingsforløb betragtes som sygefravær. Gymnasierne forudsætter, at elever, der har et misbrugsproblem, samt forældre til elever under 18 år, aktivt medvirker til en løsning af problemet. Ved overtrædelse af aftaler kan permanent bortvisning komme på tale.

 

Konsekvenser ved brud på skolens studie og ordensreglement

 

Politik for opbevaring og behandling af personoplysninger

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Alle medarbejdere på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har modtaget en instruks, som indeholder de retningslinjer, man som ansat ved Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er ansættelsesretsligt forpligtet til at overholde i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger. Ved brug af ekstern assistance indhentes erklæring i forhold til tavshedspligt og opbevaring og behandling af personoplysninger.

Oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt, og kun så længe de er nødvendige af hensyn til sagsbehandlingen, eller som lovgivningen pålægger os.

Du finder skolens politik for opbevaring og behandling af personoplysninger på skolens hjemmeside under ”Om Skolen” – ”Politikker og vedtægter”.

 

Samtykkeerklæring vedr. rusmidler

Så længe du er i gang med en uddannelse på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, giver du desuden hermed samtykke til, at vi må teste dig for misbrug af rusmidler.

Såfremt testen påviser misbrug, giver du endvidere samtykke til, at Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser må videregive testens resultat til misbrugsafdelingen ved kommunen samt modtage tilbagemelding vedr. kontrolresultater, afdækningssamtaler samt eventuelt efterfølgende behandlingsforløb for misbrug og status for behandling.

Misbrugsafdelingen modtager i det konkrete tilfælde kopi af nærværende underskrevne studie- og ordensreglement som deres dokumentation for, at samtykke er indhentet. Oplysningerne er hos Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser kun tilgængelige for chefen og elevcoachen og opbevares kun så længe, du opretholder din uddannelse hos os.

Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage, sker det ved mail til gdpr@heguddannelser.dk eller ved almindeligt brev med underskrift. Samtykket er en betingelse for at kunne opretholde din uddannelse hos os.
Tilbagekaldes samtykket, afbryder du derfor samtidig din uddannelse ved Himmerlands Erhvervs- og
Gymnasieuddannelser.

Du skal i Studie+ bekræfte, at du er orienteret om skolens regler for studieaktivitet, skolens Studie- og ordensreglement samt antimobbestrategi. Du skal ligeledes bekræfte, at du er gjort bekendt med skolens politik for opbevaring og behandling af persondata, herunder skolens behandling af mine person-oplysninger. (Som forældre/værge til en person under 18 år er bekræftelse og samtykke givet på elevens vegne).