Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Regler og retningslinjer for brug af IT-udstyr og internetadgang på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Her finder du regler og retningslinjer for brug af IT-udstyr og internetadgang på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Indledning:

HEG ønsker at give sine medarbejdere og studerende gode muligheder for at benytte IT-faciliteter i dagligdagen.

Opbygning, drift og support af skolens IT-systemer udgør imidlertid en stor opgave. Der bruges dagligt betydelige ressourcer på at sikre, at vore IT-systemer altid fungerer optimalt. HEG ønsker at beskytte disse værdier.

Endvidere ønsker skolen at signalere, at vi tager afstand fra enhver form for datakriminalitet, og ikke vil acceptere, at noget sådant foretages på vores udstyr, og i vore lokaler.

Skolen har derfor udarbejdet nedenstående retningslinjer for brug af skolens IT-udstyr. Disse bedes gennemlæst og underskrevet af hver enkelt bruger, hvorefter blanketten returneres til skolen.

 

Brugerkonti:

Alle ansatte og studerende ved HEG kan blive oprettet som bruger på skolens edb-anlæg. En brugerkonto giver adgang til udveksling af elektronisk post, til at benytte Internettet, samt til at benytte skolens fil-servere, Office365 m.m.

Brugerkontoen er strengt personlig, og skal behandles fortroligt. Adgangskoden må ikke komme til kendskab for andre. Sker dette alligevel, skal den straks skiftes.

Adgangskoden bør skiftes med jævne mellem­rum, ved påbud eller eventuelle andre retnings­linjer udstukket af IT-afdelingen.

Ethvert tegn på uberettiget brug af brugerkonti, skal straks meddeles IT-afdelingen.

 

Udstyr:

Skolens IT-udstyr indkøbes, opsættes og administreres af skolens IT-afdeling. Det er ikke tilladt at om konfigurere, frakoble eller flytte rundt på udstyret, med mindre dette sker efter aftale med IT-afdelingen.

Det er ligeledes ikke tilladt at koble privat udstyr på skolens kablede netværk, med mindre dette sker efter skriftlig aftale med IT-afdelingen, og efter dennes udtrykkelige anvisninger.

 

Lagring og backup af data:

Data bør generelt lagres på skolens servere, på ens eget personlige drev eller i Office365. Det skal dog understreges, at diskplads til servere er dyr. Slet derfor filer som er overflødige eller forældede.

Der bliver løbende taget backup af alle data placeret på skolens servere, herunder e-post. Der foretages ikke backup af data på pc’erne.

 

Programmel:

Indkøb og installation af programmel på skolens pc’ere foretages af IT-afdelingen. I særlige tilfælde kan det dog aftales med IT-afdelingen, at brugere selv installerer software.

 

Brug af sniffer- & fildelingsprogrammer:

Det er ikke tilladt at benytte ”peer-to-peer” fildelings­programmer eller Torrent sider på skolens netværk.

Det er ej heller tilladt at benytte ”sniffer-programmer”, så som Sniffer, Wireshark eller lign., på skolens netværk, med mindre dette sker efter skriftlig aftale med skolens IT-afdeling.

 

Licensaftaler og ophavsret:

Al skolens programmel er registreret til brug på vores interne netværk. Det er ikke tilladt at kopiere, videre­sælge eller overdrage programmel til 3. mand, eller til brug andre steder.

Ligeledes er det forbudt at kopiere, uploade, down­loade eller benytte musik, film eller andet ophavs­retsligt beskyttet materiale på skolens område, med mindre man er indehaver af behøring licens.

Skolen vil løbende foretage kontrol af, om forbuddet mod ulovlig kopiering og distribution af ophavsretsligt beskyttet materiale overholdes.

 

Brug af e-post:

Afsendelse af e-post skal altid ske med korrekt afsenderadresse.

Brugen af e-post skal ske under hensyntagen til almindelig takt og tone. Der må ikke udsendes post, som på andre kan virke upassende eller krænkende.

Det er ikke tilladt at ”masse-udsende” e-post (spam), og det er ikke tilladt at benytte skolens e-postkonti til private kommercielle formål.

Den enkelte bruger skal løbende sørge for at tømme sin postkasse; - herunder slette gammel og uaktuel post.

Som e-postbruger er man desværre et let offer for Spam (reklame-post). Spam kan dog minimeres ved at man holder sin e-postadresse rimeligt fortrolig.

 

Brug af Internettet

Brug af Internettet skal ske under hensyntagen til almindelig takt og tone.

Skolens adgang til Internettet er en begrænset ressource, og må derfor ikke belastes unødigt. I skoletiden er det derfor kun tilladt at benytte internetforbindelsen til skolerelateret arbejde.

 

Endvidere er det ikke tilladt at benytte internet-adgangen til ”streaming audio/video” (netradio, net-tv), med mindre dette er undervisnings­relateret.

Endeligt er det ikke tilladt at spille computerspil over Internettet. Undtaget fra denne regel er dog skole­hjems­­eleverne. Disse må efter kl. 16.00 benytte netværket hertil, når blot ophavsrets-reglerne overholdes.

 

Sikkerhed og uautoriseret adgang:

Det er skolens mål at opretholde et stabilt netværk, med en betydelig sikkerhed imod uberettiget adgang. Der kan dog ske fejl, så man opnår adgang til uvedkommende data-områder. Det er ikke tilladt at benytte disse.

Ligeledes er det ikke tilladt at skaffe sig adgang til andres områder, ved at ”hacke” adgangskoder eller lignende, hvilket gælder for såvel lokale områder, samt diverse tjenester på Internettet.

 

Logning og gennemsyn af data:

Skolen foretager i udstrakt grad en logning over hændelser på vores edb-anlæg. Således logges det hver gang en bruger logger af/på, hvad vedkom­mende sender og modtager af e-post, samt hvad vedkommende foretager sig på Internettet.

Logningen foretages af driftsmæssige hensyn, og loggen benyttes kun til opklaring i fejlsituationer, ved eventuelle sikkerhedshændelser, samt ved mistanke om misbrug. Skolen forbeholder sig ret til uden varsel at benytte logningerne.

På samme måde forbeholder skolen sig, af drifts­mæssige hensyn, ret til uden varsel at skaffe sig adgang til bruger-data og e-post. Dette gælder uanset data forefindes på harddisk, server, cd’ere eller andre eksterne medier.

Såfremt det af hensyn til driften er nødvendigt, kan driftspersonalet endvidere være nødsaget til at slette brugerdata og e-post. Dette vil ske uden varsel.

Hvad angår adgangen til logninger og brugeres data, så vil denne udelukkende blive foretaget af skolens IT-afdeling. Ved begrundet mistanke om ulovlig anvendelse af systemerne, kan indsigten dog, efter skolens vurdering, udstrækkes til også at omfatte samarbejdsparter og myndigheder.

 

Spam og virus

Filer fra egne medier skal kontrolleres for virus, inden de benyttes på skolens udstyr. Til dette formål benyttes den virusscanner som altid forefindes på skolens maskiner. Det er ikke tilladt at afbryde virusscanneren.

 

Ansvarsfraskrivelse ved uregelmæssigheder og uheld:

HEG og skolens IT-afdeling påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for tab af data eller andre skader som måtte opstå – ej heller på brugerens eget udstyr. Dette gælder uanset dette skyldes uheld, driftsforstyrrelser, virusangreb, nedbrud, bevidst chikane fra andre m.v. 

 

Misbrug, strafansvar og konsekvenser:

Såfremt en elev eller ansat begår kriminalitet ved hjælp af HEG’s IT-udstyr, kan skolen jfr. Straffe­lovens § 3 drages til ansvar for handlingen. Skolen betragter som udgangspunkt enhver over­trædelse af disse regler og retningslinjer som en særlig grov forseelse.

Overtrædelse af reglerne kan således medføre en midlertidig eller permanent inddragelse af bruger­kontoen eller bortvisning/afskedigelse. Skolen vil, såfremt der er tale om egentlige lovbrud, i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, hvorvidt der skal indgives politianmeldelse.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til disse regler og retningslinjer, er du altid velkommen til at henvende dig til skolens IT-afdeling.

 

Dokument senest revideret d. 13. januar 2021.