Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Type

Kategorier

Byggeri & montering

AMU 47942

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Aars

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus? Kurset henvender sig til alle faglærte og ufaglærte inden for bygge- og anlægsbranchen. Epoxy og isocyanater findes i mange af de materialer, vi bruger i dagligdagen i bryggebranchen, og der er vigtigt at kunne arbejde med og håndtere disse stoffer på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til os selv og vores omgivelser. For at kunne benytte mange af de materialer, vi bruger i dagligdagen, er det et lovmæssigt krav at man har dette kursus. Som deltager kan du efter endt kursus udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til ikke bare dig selv men også dine omgivelser. Du kan vælge og anvende de rigtige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af blandet andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer. Du kan påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater, og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe håndtere farligt affald. Du kan desuden bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds-og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

AMU 42905

PCB - håndtering, fjernelse og bortskaffelse

Aars

Deltagerne kan ud fra kendskab til branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer arbejdsmiljømæssigt forsvarligt håndtere og fjerne elastiske og plastiske fuger og andre materialer, der indeholder PCB - såvel indendørs som udendørs. Deltagerne kan planlægge og gennemføre arbejdet, herunder afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj og arbejdsmetoder samt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, dels i forhold til den personlige beskyttelse, og dels i forhold til at undgå spredning af PCB til omgivelserne. Endelig kan deltagerne fjerne PCB-holdigt affald under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinier for PCB-holdige materialer.

AMU 47338

Farlige stoffer i byggebranchen, fortidens synder

Aars

Deltagerne kan identificere farlige byggematerialer ved renoveringsarbejde, herunder asbest, PCB, bly, kloredede paraffiner og forurenet jord på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt.

AMU 40905

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Aars

Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver og kan desuden blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen.

AMU 21698

Grundlæggende AI-baserede værktøjer i industrien

Aars

På kurset lærer du grundlæggende om virkemåden og mulighederne med AI-baserede værktøjer (Artificial Intelligence "Kunstig intelligens¿) i industrien, samt anvende AI-baserede værktøjer under hensyntagen til datasikkerhed og uforvarende datalæk.

AMU 45845

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Aars

Deltagerne kan i henhold til gældende regler arbejde med asbestholdige materialer, samt medvirke ved nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand jf. BEK. nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.   Lånt godkendelse af EUC Nord.

AMU 40085

Sikkerhed ved udvendig arbejde med asbestmaterialer

Aars

Deltagerne kan efter gældende regler arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt udendørs med asbestholdige materialer eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, eller som kan medvirke til udsættelse for asbeststøv. Deltagerne kan i denne forbindelse fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt: Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand Arbejde med demontering af vandrør af asbest i jord, hvor en væsentlig del af materialet er knust Nedtage plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest Oprydde efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knust asbestholdigt materiale Foretage hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde Foretage udvendig nedrivning af bygninger under inddækning/totalinddækning   Deltagerne kan udføre det nævnte arbejde med asbestholdige materialer ud fra kendskab til og/eller viden om: Asbest egenskaber og virkning for sundheden, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest Materialer, der kan formodes at indeholde asbest Aktiviteter, som kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske udsættelsen Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler Formålet med det rette valg af åndedrætsværn samt herved forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse Nødforanstaltninger Rengøringsprocedurer Bortskaffelse af affald Helbredskontrol

Bæredygtighed

AMU 48965

Bæredygtigt byggeri - cirkulær økonomi

Aars

Deltagerne kan anvende principperne for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet til at: - Udvælge materialer og byggeprocesser for mere energirigtigt og bæredygtigt byggeri. - Foretage en miljøvurdering i forhold til de anvendte materialer og byggeprocesser.