Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HUK Logo
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Covid-19 retningslinjer for elever og kursister på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Version 1.5 gældende fra 11. januar 2021

Der stilles krav til, at uddannelsesinstitutioner, iværksætter særligt skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredning af COVID-19, så du trygt kan komme på skolen.

Forudsætningen for, at sygdommen kan undgås i videst muligt omfang, er særligt skærpede hygiejnetiltag, at alle opfører sig ansvarligt og efter retningslinjerne, samt at personale og elever bliver hjemme til 48 timer efter symptomophør, når de er syge med symptomer, som giver mistanke om COVID-19, og opretholder streng selv-isolation som anbefalet af sundhedsmyndighederne – også ved milde symptomer.

Overtrædelse af disse COVID-19 retningslinjer betragtes altid som en grov tilsidesættelse af skolens studie- og ordensreglement.

Vores vejledning og retningslinjer er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Anbefalingerne justeres løbende, hvorfor du skal holde øje med, om vi sender justeret vejledning til dig i Uddata+. De skærpede forholdsregler og retningslinjer, der allerede er kendt i samfundet, som relateres til COVID-19 epidemien, er fortsat gældende, fx retningslinjer for ophold i det offentlige rum. 

 

Adgangsforhold til, ankomst til skolen og afgang fra skolen

Alle adgangsveje til skolens område er åbne som sædvanligt.

Benyt fortrinsvis adgangsveje til bygninger, som du har fået anvist. Hvis ikke der er anvist dør, så anvend adgang via skydedøre/automatiske døre.

Når du bevæger dig rundt i bygningen, skal du respektere markerede ensretninger og afspærringer. Er der ingen markering, så skal du altid trække ud og gå i højre gangareal og sikre 2 meters afstand til såvel foran gående som forbipasserende. Du skal holde afstand til andre og udvise tålmodighed ved kødannelser.

Du skal bære mundbind eller visir, når du ankommer og forlader skolen. Du skal ligeledes bære mundbind eller visir, når du opholder dig i skolens kantine, på gange, øvrige indendørs fællesarealer el. lign. Du skal i udgangspunktet ikke bære mundbind eller visir i undervisningssituationen. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det er påkrævet, men så vil læreren instruere dig i det. Du skal selv sørge for at købe mundbind eller visir.

Straks efter ankomsten til skolen opsøger du en vaskestation og vasker dine hænder grundigt med vand og sæbe. I vinterhalvåret er vaskestationer erstattet af spritstationer, er er placeret i indgangspartiet.

Vær opmærksom på at holde afstand (2 meter). Er der optaget, så vent til du kan komme til.

Døre ind til fælles håndvaske er ligeledes kilet op, så adgang kan ske uden berøring af håndtag, og disse døre må ikke lukkes.

Inden du forlader skolen, gentager du vask af hænder, så hygiejnen er på plads, også når du træder ind i bussen.

Du bør ikke forlade skolens område i løbet af dagen, dette for at reducere det samlede antal personkontakter. Du forlader altså først skolens område, når du har fri.

 

Retningslinjer i forbindelse med rejser og ferie i udlandet

Hvis du kommer hjem fra en rejse i et land eller et område, som Undervisningsministeriet fraråder ikke-nødvendige-rejser til (orange og røde lande), bør du/opfordres du af hensyn til dine omgivelser, herunder skolens ansatte, elever og kursister til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring. Samtidigt opfordres du kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Du skal følge myndighedernes anbefalinger om smitteforebyggende adfærd. Det betyder blandt andet, at du skal bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalingerne om afstand og hygiejne og blive hjemme i 14 dage til testsvar foreligger. Du vil blive registreret fraværende og ikke modtage tilbud om fjernundervisning eller anden erstatningsundervisning, med mindre der har været tale om en nødvendig rejse.

 

Fysisk kontakt og afstandskrav (2 meter)

Alle skal begrænse den fysiske kontakt mest muligt. Der er ikke noget, der hedder kram og håndtryk, man viser respekt og holder afstand til kammerater og medarbejdere.

Afstandskravet er 2 meter. Hvis afstandskravet på 2 meter brydes sker det udelukkende af pædagogiske grunde og efter besked fra læreren. Der iværksættes brug af masker eller visir.

Borde/stoleopstilling er tilpasset til sikker benyttelse og må ikke ændres. Du har din helt egen faste plads, og det må heller ikke ændres.

Der holdes så vidt muligt forskudte pauser.

Ophold er kun tilladt i anviste områder både indendørs og udendørs. Du må således ikke bevæge dig rundt i andre områder. Samvær må stadig kun foregå i samme lille gruppe og med afstand.
Og vær opmærksom på, at det også gælder, når du står og venter på bussen.

Opfordringen til at holde afstand og til kun at færdes i de samme mindre grupper gælder også uden for skoletiden.

 

Hygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal du udover ved ankomsten: 

Der er altid sæbe og papirhåndklæder på toiletterne og én flaske med håndsprit i hvert klasselokale, samt ved de anviste pauselokationer.

Du vil af en medarbejder fra skolen blive instrueret i, hvordan du korrekt vasker hænder, men derudover er det en god ide, du selv, inden du møder ind på skolen, har set denne video: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender


Skal du nyse eller hoste, så husk at bruge engangslommetørklæde eller host eller nys i dit ærme.

Skolen er meget opmærksom på steder med kontaktflader, som kan indebære en smitterisiko. Derfor vil du også opleve, at der rengøres disse steder flere gange om dagen.

Lokaler med udstyr som flere skal bruge
I alle værksteder og laboratorier skal du bruge handsker, hvis ikke du har fået besked på andet. Handskerne skal du tage på, inden du rører noget i lokalet. Handskerne tages altid af, når lokalet forlades (Pauser, toiletbesøg osv.), og de smides væk, når dagen er gået. Skifter du værksted, skal du tage et nyt sæt handsker på. Dette for at sikre, at alt udstyr ikke kan overføre smitte.

I værksteder med mere begrænset udstyr og få berøringsflader kan chefen som alternativ til handsker indføre en procedure med afspritning af værktøj mm. Underviseren orienterer dig herom, hvis det er tilfældet.

 

Frokost og øvrig forplejning
Der er mulighed for forplejning i skolens kantine. Pauserne holdes så vidt muligt forskudt på skolen – spørg din underviser, hvornår din klasse holder pause. På bordene i kantinen ligger et lamineret skilt. Når den grønne side vender op, er bordet rengjort. Når man forlader bordet, vender man den røde side op, som signal til rengøringen om, at bordflade og stoleryg mm. skal aftørres. Skiltet vendes blot en plads har været i brug ved bordet. Alle elever og kursister skal sidde klassevis ved bordene.

Vandautomaterne og øvrige automater må benyttes – og SKAL aftørres med sprit efter brug.

Du må ikke ændre på stole- og bordopsætningen i kantine og spiseområder.

 

Ved Sygdom

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor er der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. 

Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær.

For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen og, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. 

Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. 

Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det dog kan udelukkes.

 

Hvornår er man syg og skal blive hjemme fra skole? 

Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du orientere din underviser og hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter du har haft sidste symptomer.  Kontakt din læge i forhold til eventuel test.

Hvis du konstateres smittet med COVID-19, skal du informere skolen om det med henblik på, at skolen kan informere de personer, du har været i nær kontakt med. Du kontakter skolen ved at ringe direkte ind til 9698 1000.

Dine nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op i skolen. Skolens ledelse gør de berørte elever, forældre og undervisere, der har været en nær kontakt til den smittede, opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter. 

 

Hvis en i husstanden er påvist med COVID-19 eller du har haft nær kontakt til en som har COVID-19 

Personer med påvist COVID-19 skal i så høj grad som muligt isolere sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke have fysisk kontakt med personer i hjemmet.

Hvis du har haft nær kontakt med en person med påvist COVID-19, må du ikke komme i skole, før du har fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og du har fået svar på, at du ikke har COVID-19.

Du skal blive hjemme, hvis du senere får symptomer. Kontakt din læge i forhold til test.

Du skal altid være opmærksom på hygiejne, men har du været i nær kontakt med en med påvist COVID-19, skal du være særlig opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger – eksempelvis håndvask, afstand, beskyttelsesmidler osv.

 

Særlige risikogrupper
Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19.

Har du en kronisk sygdom, nedsat immunforsvar, er gravid mm. så læs grundigt de vejledninger som du kan finde på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og i folderen på denne side:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig. Hvis du er i en risikogruppe, skal du generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring. Smitterisikoen vurderes ikke at være større i skoler end den er i den omgivende samfund. Elever i risikogruppe kan godt gå i skole, men der skal være særlig opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem.

I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for hjemmearbejde, skal du kontakte uddannelseschefen, som derefter går i dialog med dig og dine forældre.